Hooldekodusse saabumine

Oleme taas avatud külastuseks alates 09.03.2019. Palume haigusnähtudega mitte külastada oma lähedasi. Hoiame neid eemal viirushaigustest.

 

Avalduse hooldekodusse paigutamiseks leiad siit

 

Hooldekeskusesse vastuvõtmisel on vajalikud  alljärgnevad dokumendid:

Pere paigutamisel:

1.paigutatava isiku kehtiv ID kaart või pass;

2.paigutaja isikut tõendava dokumendi koopia;

3.pere,sugulase,eestkostja või isiku kirjalik avaldus;

4.perearsti käest isiku väljavõte haigusloost / ambulatoorsest kaardist / ja

kirjalik kinnitus nakkushaiguse mitte põdemise kohta;

5.viimase 12 kuu väljavõtted haiglas viibimise kohta / paberkandjal/;

6.puude toetuse olemasolul puudetoetuse määramise otsuse ärakiri;

7.eestkoste olemasolul eestkoste määramise dokumendi ärakiri.

Omavalitsuse suunamisel:

1.paigutatava isiku kehtiv ID kaart või pass;

2.omavalitsuse kirjalik suunamine või omavalitsuse kirjalik korraldus;

3.perearsti käest isiku väljavõte haigusloost/ ambulatoorsest kaardist/ ja

kirjalik kinnitus nakkushaiguse mitte põdemise kohta;

4.viimase 12 kuu väljavõtted haiglas viibimise kohta / paberkandjal/;

5.puude toetuse olemasolul puudetoetuse määramise otsuse ärakiri;

6.pensioniameti või omavalitsuse kirjalik kinnitus pensioni suuruse kohta;

7.eestkoste olemasolul eestkoste määramise dokumendi ärakiri;

8.omavalitsuse kirjalik hinnang hooldusvajaduse kohta

Hooldekeskusesse võetakse kliente vastu ;

E – R kella 9.00 – 13.00 kokkuleppeliselt L,P kella 9.00 – 13.00

Juhul, kui Teil ei ole võimalik hooldekeskusesse tulle kokkulepitud ajal ja päeval

palume sellest koheselt teavitada hooldekeskust telefonidel: 6071723, 6071748

 

Hooldekeskusesse saabumisel informeeri hooldekeskuse personali paigutatava isiku:

– kasutatavatest ravimitest;

– ravimallergiast;

– kaasnevatest haigustest;

– abivahendite kasutamisest;

– südame stimulaatori olemasolust.

Ravimeid manustatakse hooldekeskuses tervishoiuspetsialistide / õdede/ poolt  vastavalt hooldekeskust teenindava perearsti või eriarstide ravimiskeemidele.

Vajadusel suunab hooldekeskust teenindav perearst kliendid haiglaravile Tallinna, Paide või Raplasse.

Hambaravi osutatakse Adu perearsti keskuses ja Kose Hambaravi OÜ kabinetis

eelregistreerimise teel, mida korraldavad  hooldekeskuse tervishoiuspetsialistid /õed/.

Vajadusel osutab vältimatu abi kiirabi,kelle kutsub kohale ainult hooldekeskust

teenidavad valves olevad tervishoiuspetsialistid /õed/.

Hooldekeskusesse ei võeta:

– vaimuhaigeid –

– alkohoolikuid –

– sõltlasi / narkomaane/

– tuberkuloosihaigeid –

– agressiivseid dementseid vanureid –

– jooksikuid / isikud, kes lahkuvad omavoliliselt hooldekodust

 

SINUL  JA SINU LÄHEDASTEL ON ÕIGUS ESITADA ETTEPANEKUID,

KAEBUSI JA PALUDA ABI NENDE LAHENDAMISEKS

Ettepanekuid  –  kaebusi võib esitada:

1.suuliselt/ pöördudes hooldekeskuse töötaja poole vahetult/

2.kirjalikult / esitades kaebuse – ettepaneku kirjalikult hooldekeskusele

3.elektrooniliselt e-mailile:  paunhool@hot.ee

Ettepanekus – kaebuses märgitakse;

– ettepaneku  – kaebuse sisu;

– esitaja ees-ja perekonnanimi, elukoht, omavalitsus,telefoni nr, e-posti aadress

ETTEPANEKU – KAEBUSE REGISTREERIMINE

Ettepanekud – kaebused kogutakse ja registreeritakse järgnevalt:

– suuliselt esitatud ettepanek – kaebus / vormistatakse kirjalikult selle töötaja

pool “Märgukirjade ja kaebuste” zurnaali,  mis asub hooldekeskuse I korruse

kabinetis 7, kui seda ei ole võimalik koheselt lahendada;

– telefoni teel esitatud ettepanek – kaebus vormistatakse  “Märgukirjade ja kaebuste”

zurnaali  selle töötaja poolt , kes vastas telefonile.

– e–postiga  saabunud ettepanekud – kaebused trükitakse paberkandjale;

– saabunud ettepanekud – kaebused  töötleb hooldekeskuse juhatuse esimees koos

vastutavate töötajatega ning vastab seadused ettenähtud tähtaegadel.

Ettepaenkuid – kaebusi ei pea registreerima ega töötlema, kui;

– kaebus – ettepanek on anonüümne;

– kaebusele – ettepanekule on võimalik leida koheselt lahendus.

KAEBUSTE – ETTEPANEKUTE LAHENDAMINE

– Võimalusel lahendab ettepaneku – kaebuse saaja selle koheselt ning informeerib

ettepaneku – kaebuse saamisest hooldekeskuse juhatuse esimeest suuliselt ning

ka tarvitusele võetud abinõudest;

– Ettepanekute – kaebuste registrisse registreeritud ettepaneku – kaebuse lahendamise

suunab hooldekeskuse juhatuse esimees ettepaneku – kaebuse  lahendamiseks töö-

lõigu juhile , kes koostab ka kirjaliku vastuse;

– Hooldekeskuse juhatuse esimees  suunab koostatud vastuse ettepaneku – kaebuse

esitajale paberkandjal posti teel, kui on e-aadress, siis kasutab juhatuse esimees

e-posti teenust.

– Kui ettepaneku – kaebuse esitaja ei ole rahul antud vastusega, võib ta 10 päeva

jooksul selle edasi kaevata alljärgnevatele asutustele:

– Õiguskantsleri büroole – Kohtu 8

15193 Tallinn

telefon: 6938400

– Sotsiaalministeeriumile;  Suur-Ameerika 1

10129 Tallinna

telefon: 6269301